voce aquila albania internet mondo

Progetto ‘Giovani scrittori e giornalisti’: Anxhela Golemi

anxhela golemi aquila albaniaOggi incontriamo un’altra delle alunne albanesi del progetto scolastico ‘Giovani scrittori e giornalisti’. Si tratta di Anxhela Golemi e la suo foto è quella che vedete qui accanto. Anxhela ci illustra, in un suo piccolo saggio, la sua visione del rapporto tra l’uomo e le nuove tecnologie, in particolare il mondo virtuale di internet.

Anche in questo caso, la traduzione in italiano è opera della stessa autrice, che studia la nostra lingua a scuola. Quindi, eventuali ‘imperfezioni’ di stile sono indice della genuinità del lavoro di Anxhela 😉  Leggiamo insieme 🙂

Bota dhe interneti

Interneti në shoqëri ka pasur një përhapje të shpejtë. Interneti përdoret nga të gjithë duke filluar nga fëmijët. Po përse po përdoret kaq shumë dhe ku përdoret? Si ka evoluar në ditet e sotme?

Përgjigjia është se që dje të gjithë komunikonin përmes postës dhe takimeve ball përball, por sot nuk është i nevojshëm komunikimi në këtë menyrë , pasi kanë mundësinë të përdorin rrjetet sociale si facebook, instagram, skype, viber, what’s up etj. Ky faktor që po ndikon në jetën e te gjithëve , mund të quhet si një magnet ose një telekomandë që I përthith drejt vetes.

Është një libër i madh elektronik, ku çdo kapitull përfaqeson tema të ndryshme. Interneti është po aq i madh dhe i fortë saqë për disa njerëz është zëvendësimi i tërësishëm për jetën. Përdorimi i tij i tepërt i ka bërë fëmijët dhe adoleshentët të përdorin web-et e paligjshme dhe për këtë prindërit i shmangin.

Tani ky element po përdoret nga fëmijët si justifikim për të bërë detyrat e shtëpisë dhe po harrojnë të hanë apo të bisedojnë me familjen e tyre.Për këtë arsye interneti është bërë epiqendra e çdo truri. Fëmijët nga ky përdorim i tepërt janë bërë robot të vetvetes dhe po shkaterrojne shikimin.

Si përfundim Interneti është bërë universi i të gjithëve.

Traduzione in italiano a cura di Anxhela Golemi

Il mondo e internet

L’internet è la nostra società e negli ultimi anni ha avuto una veloce diffusione. L’internet si usa da tutti, iniziando dai bambini. Ma perche si sta usando così tanto e dove si usa? Come ha evoluto al giorno d’oggi?

La risposta è che da ieri tutti comunicavano tramite la posta e gli appuntamenti faccia a faccia. Ma oggi non è necessaria la comunicazione in questo modo dopo che si ha la possibilità di accedere ai social network come facebook, instagram, skype, viber, what’s up ect., questo fattore ci sta strappando dalla vita di tutti i giorni, si può anche chiamare un grande magnete o un telecomando che ci guida.

È un grande libro elettronico in qui ogni capitolo rappresenta diversi temi. L’internet è così grande e potente che per alcune persone, è la sostituzione completa per la vita. Il suo uso eccessivo ha fatto portare i bambini e i ragazzi ad usare i web illegali, e per questo i genitori glielo evitano.

Adesso, questo elemento si usa dai bambini come giustificazione per fare i compiti, e dimenticandosi di mangiare e comunicare con la loro famiglia. Per ciò l’internet è diventato l’epicentro d’ogni cervello. I bambini da questo uso eccessivo sono diventati il robot di se stessi, distruggendosi anche la vista.

Come conclusione l’internet e diventato l’universo di tutti.

© 2016 – 2017, Katia Pisani. All rights reserved.

Condividi se ti piace!